(1)
Chemerys, V.; Dushka, V.; Maksym, V. Perspective Paths of Dairy Products Market Development. Agric. resour. econ. 2016, 2, 79-91.