Economic and legal aspects of modern land use


  • Vitalii Dankevych Zhytomyr National Agroecological University
  • Svitlana Kostenko Zhytomyr National Agroecological University
  • Petro Pyvovar Zhytomyr National Agroecological University
Keywords: land relations, agricultural land, normative-legal support, productivity, efficiency, rent, raiding.

Abstract

In the article we investigate the socio-economic efficiency of land use in agriculture. The peculiarities and tendencies of development of land relations in the conditions of a multi-faceted economy are established. The main indicators of land use efficiency are analyzed: crop yields and gross output of all categories of farms per 100 hectares of agricultural land. The economic and legal aspects of the modern land use in the conditions of the final stage of the reformation of land relations are determined. We analyzed the legal and regulatory framework for land tenure and possession (Law of Ukraine on Land Conservation, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Norms of Optimal Crop Relations in Crop rotations in Various Natural-Agricultural Regions”, Procedure for the Development of Land Management Projects, Providing Ecological and Economic substantiation of crop rotation and landscaping). We outline the problems of raider seizure of agricultural land. We substantiated the prospects for further transformation of land use in the conditions of the formation of the land market.

References

Список використаних джерел

Андрійчук В. Г. Виклики агробізнесу : пошук відповідей / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2015. – № 5. – С. 12–22.

Артеменко І. С. Аналіз процесу концентрації виробництва в аграрних підприємствах України та оцінювання її результатів / І. С. Артеменко // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 69–75.

Ведение аграрного бизнеса в Украине / Ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса”. – К. : УКАБ, 2015. – 82 с.

Вернигора М. Сівозміни : коли закон неможливо виконати [Електронний ресурс] / М. Вернигора. – Режим доступу : http://www.dorada.org.ua/27-news/topnews/108-sivozmini-koli-zakon-nemozhlivo-vikonati.html.

Головне управління статистики у Житомирській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zt.ukrstat.gov.ua.

Данкевич В. Є. Стан використання орендованих земель та дотримання договірних зобов’язань інвесторами / В. Є. Данкевич // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 2, т. 2. – С. 19–26.

Данкевич Є. М. Асоціація з ЄС : перспективи і ризики для товаровиробників та експортерів сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / Є. М. Данкевич, В. Є. Данкевич // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 29–33. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/7-2015/08.pdf.

Данкевич Є. Переваги і ризики надконцентрації агропромислового виробництва та земельних ресурсів : економічний, екологічний та соціальний аспект [Електронний ресурс] / Є. Данкевич, В. Данкевич // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2016. – Vol. 2. – No. 3.– Pp. 60–74. – Mode of access : www.are-journal.com.

Зінчук Т. О. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель / Т. О. Зінчук, В. Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2016. – № 12. – С. 84–92.

Кравченко М. С. Землеробство : підручник / М. С. Кравченко, Ю. А. Злобін, О. М. Царенко ; за ред. М. С. Кравченко. – К. : Либідь, 2002. – 496 с.

Кулинич П. Ф. Локалізація правового регулювання сільськогосподарського землекористування : поняття, юридична природа та механізм здійснення [Електронний ресурс] / П. Кулинич // Юридична Україна. – 2010. – № 10. – С. 94–100. – Режим доступу : http://www.pravnuk.info/urukrain/1174-lokalizaciya-pravovogo-regulyuvannya-silskogospodarskogo-zemlekoristuvannya-ponyattya-yuridichna-priroda-ta-mexanizm-zdijsnennya.html.

Маркіна І. А. Економічна привабливість аграрного сектору України в умовах глобальних викликів / І. А. Маркіна, М. І. Сьомич // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. – 2015. – Вип. 30. – С. 169–175.

Мачуська І. Б. Земельне право : навч. посібник / І. Б. Мачуська. – К. : КНЕУ, 2007. – 280 с.

Економіко-екологічні аспекти матеріально-технічного забезпечення інтегрованих підприємств в умовах інтенсивного землеробства : практичні рекомендації / Р. П. Паламарчук, С. П. Ковальова та ін. ; Житомирська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». – Житомир, 2015. – 88 с.

Методичні рекомендації щодо оптимізації виробничої структури високотоварних сільськогосподарських підприємств Житомирської області / Р. І. Рудик, Т. Ю. Приймачук, ... Є. М. Данкевич та ін. ; Ін-т сільського госп-ва Полісся НААН. – Житомир, 2016. – 97 с.

Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 164 від 11.02.2010 р. (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-п.

Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1134 від 02.11.2011 р. (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1134-2011-п.

Про охорону земель [Електронний ресурс] : Закон України № 962-IV від 19.06.2003 р. (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

Сас І. С. Аналіз ефективності концентрації виробництва в аграрних підприємствах / І. С. Сас // Економіка АПК. – 2016. – № 4. – С. 92–99.

Як протидіяти злочинним схемам рейдерів – 10 порад юристів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kurkul.com/spetsproekty/160-yak-protidiyati-zlochinnim-shemam-reyderiv--10-porad-yuristiv.

Dankevych V. Y. The essence, tasks and functions of the farm land market / V. Y. Dankevych // The advanced science journal. – 2013. – № 8. – Pp. 12–16.

Dankevych Y. Ukraine agricultural land market formation preconditions / Y. Dankevych, V. Dankevych, O. Chaikin // Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. – 2017. – Vol. 65. – No. 1. – Pp. 259–271. https://doi.org/10.11118/actaun201765010259.

References

Andriichuk, V. H (2015), Аgribusiness сhallenge: finding answers. Ekonomika APK, no. 5, pp. 12–22.

Artemenko, I. (2014), Analysis of the process of concentration of production in the agricultural enterprises of Ukraine and the evaluation of results. Ekonomika APK, no. 9, pp. 69–75.

Doing the agricultural business in Ukraine (2016), Association of «Ukrainian club of agrarian business», UCAB, Kyiv, Ukraine.

Vernigor, M. (2017), Crop rotation: when the law can not be fulfilled, available at: http://www.dorada.org.ua/27-news/topnews/108-sivozmini-koli-zakon-nemozhlivo-vikonati.html.

Main Department of Statistics in Zhytomyr Oblast (2017), available at: http://www.zt.ukrstat.gov.ua.

Dankevych, V. (2012), State of the use of leased land and observance of contractual obligations by investors. Visnyk ZhNAEU, no. 2, vol. 2, pp. 19–26.

Dankevych, Y. M. (2015), Association with the EU: prospects and risks for producers and exporters of agricultural products. Global and national economic problems, no. 7, pp. 29–33, available at: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/08.pdf.

Dankevych, Ye. and Dankevych, V. (2016), Benefits and risks overconcentration agricultural production and land resources: economic, environmental and social aspect. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], vol. 2, no. 3, pp. 60–74, available at: www.arejournal.com.

Zinchuk, T. and Dankevych, V. (2016), The European Experience of the Formation of the Agricultural Land Market. Ekonomika APK, no. 12, pp. 84–92.

Kravchenko, M. S. ed. (2002), Zemlerobstvo [Agriculture], Lybid, Kyiv, Ukraine.

Kulinich, P. F. (2010), Localization of the legal regulation of agricultural land use: the notion, legal nature and mechanism of implementation. Legal Ukraine, no. 10, pp. 94–100, available at: http://www.pravnuk.info/urukrain/1174-lokalizaciya-pravovogo-regulyuvannya-silskogospodarskogo-zemlekoristuvannya-ponyattya-yuridichna-priroda-ta-mexanizm-zdijsnennya.html.

Markin, I. A. (2015), The economic attractiveness of the agricultural sector of Ukraine in conditions of global challenges. Bulletin Azov State Technical University. Series: Economics, vol. 30, pp. 169–175.

Machusha, I. B. (2007), Zemelne pravo [Land law], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Palamarchuk, R. P. (2015), Ekonomiko-ekolohichni aspekty materialno-tekhnichnoho zabezpechennia intehrovanykh pidpryiemstv v umovakh intensyvnoho zemlerobstva [Economic and ecological aspects of logistics enterprises in the integrated intensive farming], Zhytomyr Branch DU Institute of soil protection Ukraine, Zhytomyr, Ukraine.

Rudyk, R. I. et al. (2016), Metodychni rekomendatsii shchodo optymizatsii vyrobnychoi struktury vysokotovarnykh silskohospodarskykh pidpryiemstv Zhytomyrskoi oblasti [Guidelines for optimizing industrial structure high-value agricultural enterprises of Zhytomyr region], Institute of Agriculture of Polissia NAAS, Zhytomyr, Ukraine.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On the approval of the norms of the optimal ratio of crops in crop rotations in different natural and agricultural regions», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-п.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the Procedure for the development of land management projects that provide ecological and economic rationale for crop rotation and landscaping», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1134-2011-п.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine «On the protection of land», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

Sas, I. (2016), Analysis of the effectiveness of concentration of production in agricultural enterprises. Ekonomika APK, no. 4, pp. 92–99.

Yak protydiiaty zlochynnym skhemam reideriv – 10 porad yurystiv [How to counter criminal schemes of raiders – 10 councils of lawyers], available at: https://kurkul.com/spetsproekty/160-yak-protidiyati-zlochinnim-shemam-reyderiv--10-porad-yuristiv.

Dankevych, V. Y. (2013), The essence, tasks and functions of the farm land market. The advanced science journal, 2013, no. 8, pp. 12–16.

Dankevych, Y. (2017), Ukraine agricultural land market formation preconditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 65, no. 1, pp. 259–271. https://doi.org/10.11118/actaun201765010259.

Published
2017-12-20
How to Cite
Dankevych, V., Kostenko, S., & Pyvovar, P. (2017). Economic and legal aspects of modern land use. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 3(4), 57-72. https://doi.org/10.51599/are.2017.03.04.05
Section
Articles